[عبارت]

make a case

/meɪk ə keɪs/

1 استدلالی را بیان کردن استدلالی را مطرح کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان