[عبارت]

make a budget

/meɪk ə ˈbʌʤɪt/

1 بودجه‌بندی کردن بودجه درست کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان