[اسم]

Maltese

/ˈmɔːltiːz/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زبان مالتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان