[فعل]

to maltreat

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بدرفتاری کردن رفتار نامناسب داشتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: بدرفتاری کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان