[اسم]

obviousness

/ˈɑbviəsnəs/
غیرقابل شمارش

1 آشکاری وضوح

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان