[صفت]

precautionary

قابل مقایسه

1 احتیاطی پیشگیرانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: احتیاطی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان