[قید]

precariously

غیرقابل مقایسه

1 به طور متزلزل به طور ناپایدار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان