[فعل]

to preheat

/ˌpriːˈhiːt/
فعل گذرا
[گذشته: preheated] [گذشته: preheated] [گذشته کامل: preheated]

1 گرم کردن فر داغ کردن فر (قبل از استفاده)

  • 1.Preheat the oven to 375 degrees before you put the chicken in.
    1. قبل از اینکه مرغ را درون فر بگذارید آن را تا 375 درجه گرم کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان