[صفت]

prehensile

/ˌpriːˈhensaɪl/
غیرقابل مقایسه

1 گیرکننده (جانور شناسی) [دست یا دم - قادر به گرفتن و نگه داشتن]

مترادف و متضاد capable of grasping
  • 1.most animals in South America have prehensile tails.
    1. بیشتر حیوانات در امریکای جنوبی دم های گیرکننده ای دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان