[صفت]

prehistoric

/ˌpriːhɪˈstɔːrɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more prehistoric] [حالت عالی: most prehistoric]

1 ماقبل تاریخ پیش از تاریخ

  • 1.in prehistoric times
    1. در دوران ماقبل تاریخ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان