[صفت]

presidential

/ˌprez.əˈden.tʃəl/
غیرقابل مقایسه

1 مربوط به ریاست‌جمهوری مربوط به رئیس‌جمهور

a presidential candidate
نامزد ریاست‌جمهوری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان