[اسم]

presidency

/ˈprez.əd.ən.si/
قابل شمارش

1 ریاست جمهوری

  • 1.She won the presidency by a wide margin.
    1 . او مقام ریاست جمهوری را با فاصله زیادی برد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان