[عبارت]

preserve the environment

/prəˈzɜrv ði ɪnˈvaɪrənmənt/

1 محیط زیست را حفظ کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان