[اسم]

private detective

/ˈpraɪvət dɪˈtɛktɪv/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کارآگاه خصوصی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کارآگاه خصوصی
مترادف و متضاد PD private eye private investigator
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان