[تخصیص گر]

quite a few

/kwaɪt ə fju/

1 بسیار (نسبتا) زیاد، خیلی

  • 1. It’s been quite a few years since I saw him last.
    1 . از آخرین باری که او را دیده ام سال های زیادی گذشته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان