[قید]

quite

/kwɑɪt/
غیرقابل مقایسه

1 کاملاً

مترادف و متضاد absolutely completely entirely
 • 1. Dinner isn't quite ready yet.
  1 . شام هنوز کاملاً حاضر نیست.
 • 2. I can't quite reach it—can you give it to me?
  2 . دستم کاملاً به آن نمی‌رسد؛ می‌توانی آن را به من بدهی؟
 • 3. I'm quite happy to wait for you here.
  3 . من کاملاً خوشحالم که اینجا منتظرت بمانم.
 • 4. The theater was not quite full.
  4 . سالن تئاتر کاملاً پر نشده بود.
 • 5. The two situations are quite different.
  5 . این دو موقعیت کاملاً متفاوت هستند.
quite agree/know
کاملاً موافق بودن/دانستن
 • 1. I don't quite know what to do next.
  1. من کاملاً نمی‌دانم بعدش باید چکار کنم.
 • 2. I quite agree.
  2. من کاملاً موافق هستم.
quite sure
کاملاً مطمئن
 • 1. Are you quite sure?
  1. آیا کاملاً مطمئن هستی؟
 • 2. I'm not quite sure I understand what you mean.
  2. کاملاً مطمئن نیستم (که) منظور شما را بفهمم.
quite frankly
کاملاً رک بگویم
 • Quite frankly, I don't blame you.
  کاملاً رک بگویم، من تو را مقصر نمی‌دانم.
not quite
نه کاملاً
 • It's like being in the Alps, but not quite.
  مثل بودن در رشته کوه‌های آلپ است، اما نه کاملاً.
quite the contrary
کاملاً برعکس
 • I don't find him funny at all. Quite the contrary.
  او به نظرم اصلاً بامزه نیست. کاملاً برعکس.

2 خیلی بسیار، زیاد

مترادف و متضاد to a great degree very
 • 1. Casey is quite tall.
  1 . "کیسی" خیلی بلندقد است.
 • 2. My new school is quite different.
  2 . مدرسه جدید من بسیار متفاوت است.
 • 3. They earn quite a lot of money.
  3 . آنها پول بسیار زیادی در می‌آورند.
 • 4. You'll be quite comfortable here.
  4 . اینجا خیلی راحت خواهی بود.

3 نسبتاً تاحدودی

مترادف و متضاد fairly pretty rather
quite big/good/cold/warm/interesting...
نسبتاً بزرگ/خوب/سرد/گرم/جالب و...
 • It's quite warm outside.
  بیرون هوا نسبتاً گرم است.
quite well/bad
نسبتاً خوب/بد
 • He plays quite well.
  او نسبتاً خوب بازی می‌کند.

4 واقعاً حقیقتاً

مترادف و متضاد really
quite a/the something
واقعاً/حقیقتاً ... بودن/کردن
 • 1. The engines make quite a noise.
  1. موتورها واقعاً سروصدا می‌کند.
 • 2. Winning this contest was quite a great accomplishment.
  2. پیروزی در این مسابقه واقعاً دستاوردی بزرگ بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان