[عبارت]

raise a question

/reɪz ə ˈkwɛsʧən/

1 سوالی را مطرح کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان