[فعل]

to repatriate

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به میهن بازگرداندن به میهن خود بازگشتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: بازگرداندن دیپورت کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان