[اسم]

repeal

/rɪˈpiːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 الغا (قانون) لغو، فسخ

[فعل]

to repeal

/rɪˈpiːl/
فعل گذرا
[گذشته: repealed] [گذشته: repealed] [گذشته کامل: repealed]

2 الغا کردن (قانون) فسخ کردن، لغو کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: باطل کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان