[صفت]

repeatable

/rɪˈpiːtəbl/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قابل تکرار تکرارپذیر

  • 1.Are the results repeatable?
    1. آیا این نتایج تکرارپذیر هستند؟
  • 2.His reply was not repeatable.
    2. پاسخ او قابل تکرار نبود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان