[فعل]

to repeat

/rəˈpiːt/
فعل گذرا
[گذشته: repeated] [گذشته: repeated] [گذشته کامل: repeated]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تکرار کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تکرار کردن
مترادف و متضاد recap restate say again
 • 1.He repeated the number.
  1. او عدد را تکرار کرد.
 • 2.The test must be repeated several times.
  2. آزمون باید چندین بار تکرار شود.
 • 3.Would you mind repeating what you just said?
  3. اشکالی دارد حرفی که زدید را تکرار کنید؟
[اسم]

repeat

/rəˈpiːt/
قابل شمارش

2 تکرار بازپخش

 • 1.‘Is it a new series?’ ‘No, a repeat.’
  1. "آیا آن سریالی جدید است؟" "نه، تکراری است."
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان