[صفت]

roasted

/ˈroʊstɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more roasted] [حالت عالی: most roasted]

1 برشته کبابی

roasted chicken
مرغ کبابی

2 بوداده (آجیل و...)

roasted chestnuts/coffee beans/peanuts
شاه‌بلوط‌ها/دانه‌های قهوه/بادام زمینی‌های بوداده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان