[اسم]

roasting

/ˈroʊstɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 (عمل) کباب کردن (عمل) تنوری کردن

2 سرزنش شدید انتقاد شدید

informal
مترادف و متضاد severe criticism
[صفت]

roasting

/ˈroʊstɪŋ/
قابل مقایسه

3 داغ بسیار گرم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان