[اسم]

roving ambassador

/ɹˈoʊvɪŋ ɐmbˈæsədɚ/
قابل شمارش

1 سفیر سیار

معادل ها در دیکشنری فارسی: سفیر سیار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان