[صفت]

sneaky

/sniːki/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: sneakier] [حالت عالی: sneakiest]

1 موذی فریبکار، آب‌زیرکاه

disapproving informal
  • 1.Catching those thieves will be hard: they're so sneaky!
    1. گرفتن آن دزدها دشوار خواهد بود: آنها خیلی آب‌زیرکاه هستند!

2 فریب‌کارانه موذیانه

  • 1.They played a sneaky trick on us.
    1. آنها حقه‌ای موذیانه روی ما پیاده کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان