[صفت]

sneaking

قابل مقایسه

1 پنهانی مخفیانه، درونی، دزدکی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان