[اسم]

stalagmite

/stɐlˈæɡmaɪt/
قابل شمارش

1 چکیده‌سنگ استالاگمیت، کلفهشنگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان