[اسم]

suicide bombing

/sˈuːɪsˌaɪd bˈɑːmɪŋ/
قابل شمارش

1 بمب‌گذاری انتحاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: بمب‌گذاری انتحاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان