[اسم]

suicide bombing

/sˈuːɪsˌaɪd bˈɑːmɪŋ/
قابل شمارش

1 بمب‌گذاری انتحاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان