[اسم]

swimwear

/ˈswɪmˌwɛr/
غیرقابل شمارش

1 لباس شنا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان