[اسم]

swimming race

/swˈɪmɪŋ ɹˈeɪs/
قابل شمارش

1 مسابقه شنا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان