[اسم]

swimming bath

/ˈswɪmɪŋ bæθ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استخر عمومی سرپوشیده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان