[اسم]

swimming bath

/ˈswɪmɪŋ bæθ/
غیرقابل شمارش

1 استخر عمومی سرپوشیده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان