[اسم]

swimming goggles

/swˈɪmɪŋ ɡˈɑːɡəlz/
قابل شمارش

1 عینک شنا

معادل ها در دیکشنری فارسی: عینک شنا
مترادف و متضاد swim goggles
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان