[اسم]

swimming cap

/ˈswɪmɪŋ kæp/
قابل شمارش

1 کلاه شنا

معادل ها در دیکشنری فارسی: کلاه شنا
مترادف و متضاد bathing cap
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان