[فعل]

to talk back

/tˈɔːk bˈæk/
فعل ناگذر
[گذشته: talked back] [گذشته: talked back] [گذشته کامل: talked back]

1 حاضرجوابی کردن زبان‌درازی کردن، در روی کسی ایستادن

معادل ها در دیکشنری فارسی: زبان‌درازی کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان