[اسم]

terrible memory

/ˈtɛrəbəl ˈmɛməri/
قابل شمارش

1 حافظه افتضاح حافظه بسیار بد یا ضعیف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان