[عبارت]

terribly sorry

/ˈtɛrəbli ˈsɑri/

1 شدیدا متاسف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان