[حرف ندا]

Terrific!

/təˈrɪfɪk!/

1 چه عالی! محشره!

  • 1.So nobody’s coming. Terrific!
    1. پس هیچکس نمی‌آید. چه عالی!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان