[صفت]

terrific

/təˈrɪfɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more terrific] [حالت عالی: most terrific]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وحشتناک

مترادف و متضاد dreadful horrifying
 • 1.He was in a terrific accident.
  1. او در تصادفی وحشتناک بود. [او تصادف وحشتناکی کرد]

2 عالی فوق‌العاده

informal
مترادف و متضاد excellent great wonderful awful dreadful
 • 1.He is a terrific driver.
  1. او یک راننده عالی است.
 • 2.It's a terrific opportunity.
  2. این یک موقعیت فوق‌العاده است.
absolutely terrific
خیلی عالی
 • I feel absolutely terrific today!
  من امروز خیلی عالی هستم!
a terrific job/news/idea ...
شغل/خبر/ایده و... عالی
 • That’s terrific news!
  آن خبری عالی است! [چه خبر فوق‌العاده‌ای!]

3 عظیم سهمناک، مهیب

مترادف و متضاد huge intense tremendous slight
a terrific storm
یک طوفان سهمناک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان