[عبارت]

waves of disappointment

/weɪvz ʌv ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/

1 امواج ناامیدی یاس شدید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان