[اسم]

wedlock

/ˈwedlɑːk/
قابل شمارش

1 ازدواج نکاح، پیوند زناشویی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ازدواج وصلت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان