[فعل]

to worry

/ˈwɜːri/
فعل ناگذر
[گذشته: worried] [گذشته: worried] [گذشته کامل: worried]

1 نگران شدن نگران بودن

معادل ها در دیکشنری فارسی: نگران بودن
مترادف و متضاد be worried distress fret
 • 1.Try not to worry - there's nothing you can do to change the situation.
  1. سعی کن نگران نباشی؛ هیچ کاری برای تغییر این وضعیت از دست تو برنمی‌آید.
to worry about somebody/something
برای کسی/چیزی نگران شدن
 • It's silly worrying about things that are outside your control.
  نگران شدن برای چیزهایی که از کنترل تو خارج هستند، احمقانه است.
to worry over somebody/something
بر سر کسی/چیزی نگران بودن
 • There's no point in worrying over things you can't change.
  نگران بودن بر سر مسائلی که نمی‌توانی تغییرشان دهی فایده‌ای ندارد.
to worry that…
نگران شدن اینکه...
 • I worry that I won't get into college.
  من نگرانم که وارد دانشکده نشوم.

2 نگران کردن

مترادف و متضاد bother disturb trouble
to worry somebody (about somebody/something)
کسی را نگران کردن (راجع به کسی/چیزی)
 • 1. It worries me that he hasn't called yet.
  1. این که هنوز زنگ نزده‌است، من را نگران می‌کند.
 • 2. The lack of rain is starting to worry people.
  2. کمبود باران دارد مردم را نگران می‌کند.
it worries somebody that…
کسی را نگران کردن که...
 • It worries me that he hasn't come home yet.
  من را نگران می‌کند که او هنوز خانه نیامده‌است.
to worry somebody with something
با چیزی کسی را نگران کردن
 • Don't keep worrying him with a lot of silly questions.
  این‌قدر او را با این سؤالات احمقانه نگران نکن.
[اسم]

worry

/ˈwɜːri/
قابل شمارش

3 نگرانی دلواپسی، مسئله

معادل ها در دیکشنری فارسی: دلشوره دلواپسی نگرانی
مترادف و متضاد anxiety distress problem
 • 1.financial worries
  1. مسائل مالی
 • 2.Keeping warm in the winter is a major worry for many old people.
  2. گرم ماندن در زمستان نگرانی مهمی برای بسیاری از افراد مسن است.
with worry
از نگرانی
 • to be frantic with worry
  از نگرانی برآشفته شدن
worry about/over something
نگرانی درباره/بر سر چیزی
 • worries about the future
  نگرانی‌هایی درباره آینده
worry for/to somebody
نگرانی برای کسی
 • Mugging is a real worry for many old people.
  جیب‌بری یک نگرانی واقعی برای بسیاری از افراد پیر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان