[صفت]

worrying

/ˈwɜr.i.ɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more worrying] [حالت عالی: most worrying]

1 نگران کننده

  • 1. It's a very worrying situation.
    1 . وضعیت بسیار نگران کننده ای است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان