[قید]

abortively

قابل مقایسه

1 بدون موفقیت به صورت نافرجام

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان