[صفت]

abounding

قابل مقایسه

1 فراوان بسیار زیاد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان