[اسم]

about-face

/ɐbˌaʊtfˈeɪs/
قابل شمارش

1 عقبگرد (نظامی) تغییر جهت

معادل ها در دیکشنری فارسی: عقبگرد

2 تغییر عقیده تغییر سیاست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان