[حرف اضافه]

about

/əˈbɑʊt/

1 درباره در مورد، در رابطه

معادل ها در دیکشنری فارسی: در باب درباره راجع به
مترادف و متضاد concerning of regarding
 • 1.I've got a book about Jung.
  1. من یک کتاب در مورد "یونگ" دارم.
 • 2.There's nothing you can do about it now.
  2. الان هیچ کاری در رابطه با آن نمی‌توانی انجام دهی.
 • 3.There's something strange about him.
  3. یک چیز عجیبی در مورد او وجود دارد.
 • 4.What's she talking about?
  4. او درباره چه صحبت می‌کند؟
all about it
همه‌چیز درباره آن
 • Tell me all about it.
  همه‌چیز راجع به آن را به من بگو.
how/what about...
... چطور/چی؟
 • 1. How about Ruth? Have you heard from her?
  1. "روث" چطور؟ آیا از او خبر داری؟
 • 2. I'm having fish. What about you?
  2. من ماهی می‌خورم. تو چطور؟
کاربرد واژه about
حرف اضافه about در زبان انگلیسی معادل واژه "درباره" یا "در مورد" در فارسی است. از حرف اضافه about معمولا برای اشاره به موضوع یک چیز استفاده می‌شود.

2 اطراف دور

مترادف و متضاد around
 • 1.She wore a shawl about her shoulders.
  1. او دور شانه‌هایش شال پوشیده [انداخته] بود.
 • 2.She's somewhere about the office.
  2. او جایی در اطراف اداره است.
 • 3.We wandered about the town for an hour or so.
  3. حدودا سک ساعت در اطراف شهر پرسه زدیم.
[قید]

about

/əˈbɑʊt/
غیرقابل مقایسه

3 حدود حدودا، تقریبا

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیرامون تقریبا در حدود مقارن
مترادف و متضاد approximately roughly exactly precisely
 • 1."What time are you leaving work today?" "About five."
  1. "امروز چه ساعتی کار را ترک می کنی؟" "حدود پنج."
 • 2.I'm just about ready.
  2. من دیگر تقریبا حاضرم.
 • 3.It happened about two months ago.
  3. این حدود دوماه پیش اتفاق افتاد.
کاربرد واژه about
واژه about در این کاربرد معنایی نزدیک به "حدود" یا "تقریبا" در فارسی دارد. از about برای نشان دادن تقریبی بودن یک مقدار استفاده می شود، مثلا:
"about two months" (حدود دوماه) و "about five" (حدود پنج)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان