[اسم]

ADSL

(asymmetric digital subscriber line)
/ˌeɪ diː es ˈel/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خط اشتراک دیجیتال نامتقارن ای‌دی‌اس‌ال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان