[اسم]

configuration

/kənfˌɪɡjʊɹˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 پیکربندی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیکربندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان