[فعل]

to configure

/kənˈfɪɡjər/
فعل گذرا
[گذشته: configured] [گذشته: configured] [گذشته کامل: configured]

1 پیکربندی کردن (کامپیوتر)

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان