[فعل]

to drench

/drɛnʧ/
فعل گذرا
[گذشته: drenched] [گذشته: drenched] [گذشته کامل: drenched]

1 خیس کردن

مترادف و متضاد saturate soak wet dry
  • 1.His face was drenched with sweat.
    1 . صورت او از عرق خیس شده بود.
  • 2.His fraternity friends tried to drench him but he was too clever for them.
    2 . دوستان او سعی کردند که او را خیس کنند ولی او از آنها زرنگ‌تر بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان